DMD - Fundusze Europejskie Program Regionalny

 

 

DMD Sp. z o.o., uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20- 0589/20 pn. „„Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa DMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0589/20-00 z dnia 13.10.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Celem programu jest dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w firmie.
Wartość projektu oraz dofinansowania: 112 871,49 zł

 


 

DMD Sp. z o.o., uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.05.00-20-0265/18 pn. „Wzrost konkurencyjności DMD Sp. z o.o. poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprężarki” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0265/18-00 z dnia 11.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek okien PVC z wkładką aluminiową,
– poprawa jakości wytwarzanych produktów,
– obniżenie kosztów produkcji,
– zmniejszenie ilość odpadów,
– uproszczenie i skrócenie całego procesu produkcji
– podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 670 666,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 297 601,32 zł

Idź do góry