Aktualności

Oferta na dostawę sprężarki zmiennoobrotowej

DMD Sp. z o.o., Łyski 6 B, 16-070 Choroszcz zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprężarki zmiennoobrotowej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności DMD Sp. z o.o. poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprężarki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.